วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 11 จงอธิบายถึงแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการศึกษาไทยอย่างน้อย 3 ข้อ

ตอบ 1. คนไทยส่วนใหญ่ไม่นับถือตนเอง
2. คนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
3. คนไทยส่วนใหญ่ขาดลักษณะที่พึงประสงค์ตามลักษณะสังคมไทย

ไม่มีความคิดเห็น: