วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 6 Structure หมายถึง

ตอบ Structure หมายถึง โครงสร้างของสารของเกิดจากการนำเอาองค์ประกอบย่อย ๆ มารวมกัน
ตัวอย่าง เช่น คำ ประโยค สีสัน รูปร่าง เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: