วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 15 จงอธิบายถึงความล้มเหลวของการสื่อความหมายในการเรียนการสอน

ตอบ -ความล้มเหลวในกระบวนการสอนเกิดมาจากสาเหตุดังนี้
1. ครูผู้สอนไม่บอกวัตถุประสงค์ในการเรียนให้ผู้เรียนทราบก่อนสอน
2. ครูผู้สอนไม่คำนึงถึงข้อจำกัดและขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จึงใช้วิธีสอนแบบเดียวกันทุกคน
3. ครูผู้สอนไม่สนใจที่จะจัดบรรยกาศขจัดอุปสรรคและสร้างความพร้อมก่อนลงมือสอน
4. ครูผู้สอนบางคนใช้คำยาก ทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจความหมายของคำและเนื้อหา
5. ครูผู้สอนมักนำเสนอเนื้อหาวกวน สับสน รวดเร็ว ไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องและกระโดดไปมา
6. ครูผู้สอนไม่สนใจที่จะใช้สื่อการสอนหรือเลือกใช้สื่อไม่เหมาะสมกับเนื้อหา และระดับของผู้เรียน

ไม่มีความคิดเห็น: