วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 13 Decode หมายถึง

ตอบ Decode หมายถึง การถอดรหัส คือ การแปลความหมายของสัญลักษณ์ หรือสัญญาณจากผู้ส่งได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: