วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 3 โครงสร้างของกระบวนการสื่อความหมาย

ตอบ ประกอบด้วย Sender , Message , Channel , Reciever

ไม่มีความคิดเห็น: